ÜRÜN BELGELENDİRMEISO 9001 KALİTE YÖNETİMİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 standardı, sektör farkı gözetmeksizin her büyüklükteki firmaya uygulanabilmesi sebebiyle bugün tüm dünyada en çok tanınan ve kabul gören Kalite Yönetim Sistemidir. ISO 9001 standardı, etkili bir yönetim sisteminin nasıl kurulabileceğini, dokümante edilebileceğini ve sürdürebileceğini göz önüne sermektedir.

ISO 9001 Standart Maddeleri

Kapsam ve Uygulama Alanı

Atıf Yapılan Standartlar

Terimler ve Tarifler

Kuruluşun bağlamı
4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması
4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması
4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

Liderlik
5.1 Liderlik ve taahhüt
5.2 Politika
5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

Planlama
6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri
6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama
6.3 Değişikliklerin planlanması

7 Destek
7.1 Kaynaklar
7.2 Yeterlilik
7.3 Farkındalık
7.4 İletişim
7.5 Dokümante edilmiş bilgi

Operasyon
8.1 Operasyonel  planlama ve kontrol
8.2 Ürün ve ürünler için şartlar
8.3 Ürün ve ürünlerin tasarımı ve geliştirilmesi
8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve ürünlerin kontrolü
8.5 Üretim ve ürünün sunumu
8.6 Ürün ve hizmet sunumu
8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

Performans değerlendirme
9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
9.2 İç tetkik
9.3 Yönetimin gözden geçirmesi

İyileştirme
10.1 Genel
10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
10.3 Sürekli iyileştirme

FND MÜHENDİSLİK DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.ISO 14001:2004-OHSAS 18001: 2007

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi
Her geçen gün daha da küçülen dünya kaynaklarımızın sonsuz olmadığı, işletmelerin faaliyetlerinin çevresel etkilerinin yerel kalmayıp global olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Çevreyi ve kaynakları tahrip etmeyen gelişmiş teknolojilerin kullanımını teşvik ederek, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak, tüketiciyi bu yönde bilinçli ve duyarlı yapmak, çevreye zararlı ürünlerin ve ham maddelerin yerine ürünün ömrü boyunca çevre etkilerini değerlendirerek zararlı ürünlerin elenmesini sağlamayı amaçlayan bir standarttır.

ISO 14001 standardının sağladığı yararlar :

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanır.

İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırır.

Ulusal ve uluslararası alanda itibar kazandırır.

Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer.

Doğal kaynakların etkin kullanımı sonucunda masraflar azalır verimlilik artar.

Müşteriye, çevre yönetimi için bir yükümlülük altına girildiği güvencesinin verilmesiyle, müşteri güveni artar.

Mesuliyetle sonuçlanan olayları azaltır dolayısıyla mali sorumluluk sigortası maliyetlerini düşürme potansiyeli sağlar.

Şirket faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve kirlenme azaltılır.

Potansiyel tehlike durumlarının belirlenmesi sayesinde acil durum ve kazalara karşı hazırlıklı olunduğundan kayıpla sonuçlanan olaylarda azalma görülür.

İş yeri kalitesinin dolayısıyla işçi moralinin yükselmesi sağlanır ve işletmeye bağlılık artar.

Personele verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilincinin artması sağlanır.

Yeşil üretim süreçlerinin önemli olduğu pazarlara girmeyi kolaylaştırır.

OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği

OHSAS 18001, işletmelerde çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelebilecek kazaları, meslek hastalıklarını ve sağlığa zarar verebilecek diğer unsurları en aza indirgemek ve daha iyi çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla oluşturulmuş bir standarttır. Bu amacı gerçekleştirmek adına sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bunlara yönelik önlemlerin alınmasını içerir.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, HACCP uygulamalarının, bir yönetim sistemi haline getirilerek geliştirilmesi ve ISO 9001:2008 Standardı ile uyumlaştırılmasından oluşmuştur.

ISO 22000 Gıda Güvenliğine uluslararası bir yaklaşım getirmiştir. Tüm dünyada kabul gören bu standart, gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretiminde ve satışında faaliyet gösteren yerlerde uygulanmaktadır. Bu yerler aşağıdaki gibi gruplanabilir:

Gıda üreten iş yerleri

Gıda ambalajlayan (paketleyen) iş yerleri

Gıda taşımacılığı yapan iş yerleri

Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten iş yerleri

Gıda ambalajı üreten iş yerleri

Gıda depolama yerleri

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ISO 22000 standardının sağladığı yararlar:

Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını en aza indirmek

Gerekli ortam ve ürün hijyenini sağladığı ve koruduğu için ürünün raf ömrünü uzatması

Kritik proses aşamalarını hedef aldığından hatalı ürün üretilme riskini azaltması

Son üründe olabilecek tehlike ve riskleri ortadan kaldırarak veya kabul edilebilir seviyeye indirerek insan sağlığı açısından güvenilir ürün üretimini sağlaması

Personelin bilinçlenmesi ve katılımını sağlaması

Üretimi sistematikleştirmesi

Ürünle ilgili ham madde alımından satışına kadar her aşamadaki proseslerin kayıt altına alınmasını sağladığı için ürünü ve üretimi takip etmeyi kolaylaştırması

Türk gıda kodeksi gereği olması gereken yapısal şartları ve HACCP uygulamalarını karşıladığından yasal düzenlemelere uyum sağlaması.

EYS (Entegre Yönetim Sistemi)

Birden fazla standarda göre sistem kurmak her biri için ayrı ayrı sistemler geliştirmeyi ve bunları uygulamayı gerektirmez. Entegre yönetim sistemi tek bir el kitabı ve tek bir denetim ile farklı standartları birleştirme şansı verir.

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları için ikili veya üçlü kombinasyonlar şeklinde entegre yönetim sistemi kurulabilir.

ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartları ISO 9001 altyapısı ile hazırlandığından dolayı benzer bir yapıya sahiptirler: hedefler, planlama, iş süreçlerinin verimliliği ve risklerin azaltılması. Birbirine paralel yapılar, daha etkili yönetim sistemi ve daha yüksek bir performans için temel oluştururlar.

EYS’ nin Yararları

Tek bir entegre yönetim sisteminin çalışanlar tarafından kabulü, farklı sistemlerin ayrı ayrı kabulünden daha kolay olacaktır.

Entegre yaklaşım, iletişimi eğitimi ve farkındalığı geliştirmeye yardımcı olacak; verimlilik, iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve hatta güçlü ve zayıf yönlerin daha iyi görülebilmesine rehberlik yapacaktır.

İşletmelerde Entegre Yönetim Sisteminin uygulanması yerel yönetmelikler ve kanuni zorunluluklar açısından bakıldığında teknik avantajlar sağlamaktadır.

Müşteri odaklı çalışan işletmelerde ise teknik ve ticari açıdan saygınlık kazandırmaktadır.

FND MÜHENDİSLİK DAN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.İletişim
Bizimle hemen iletişime geçebilir, danışmanlarımız ile tüm süreci birlikte takip edebilirsiniz.
LokasyonumuzBizi nerede bulabilirsiniz?
http://fndlift.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
SOSYALSosyal Medya Hesaplarımız
Bizimle Sosyal Medya Hesaplarımız Aracılığı ile Hemen İletişime Geçebilirsiniz.
FND MÜHENDİSLİKİletişim
Bizimle hemen iletişime geçebilir, danışmanlarımız ile tüm süreci birlikte takip edebilirsiniz.
KONUMLARIMIZBizi nerede bulabilirsiniz?
http://fndlift.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
SOSYALSosyal Medya Hesaplarımız
Bizimle Sosyal Medya Hesaplarımız Aracılığı ile Hemen İletişime Geçebilirsiniz.

Asansör Teklifi.Com/Promo Ajans